Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van Teqoia zijn gedeponeerd ter griffie van der echtbank te Rotterdam onder aktenummer 10/2018 d.d. 26 februari 2018

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 26 februari 2018 onder nummer 10/2018.

1.2 Teqoia: één of meerdere van de volgende rechtspersonen die gerechtigd zijn te handelen onder de naam Teqoia: Isoper Engineering Services B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, KvK nummer 27225266; Isoper Project Management B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, KvK nummer 59237341; Primat Project Service B.V., statutair gevestigd te Enschede, KvK nummer 27239920; Nova Engineering B.V., statutair gevestigd te Vlissingen, KvK nummer 16070254.

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Teqoia een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtsopvolgers.

1.4 Offerte: een mondelinge of schriftelijke aanbieding van Teqoia om onder nader gedefinieerde voorwaarden werkzaamheden te laten verrichten door Specialisten en/of Diensten te leveren aan Opdrachtgever.

1.5 Project: de werkzaamheden die een Specialist namens Teqoia verricht voor Opdrachtgever.

1.6 (Project)Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Teqoia op grond waarvan Teqoia een Specialist, al dan niet op locatie van Opdrachtgever, ter beschikking stelt om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever en/of Diensten levert aan Opdrachtgever.

1.7 Specialist: iedere natuurlijke persoon die namens Teqoia voor de duur van een overeenkomst (project)werkzaamheden verricht of gaat verrichten, al dan niet op locatie, ten behoeve van Opdrachtgever. Onder Specialist wordt tevens een Kandidaat verstaan.

1.8 Detachering: de dienst van Teqoia waarbij Teqoia aan Opdrachtgever een Specialist ter beschikking stelt voor de duur van een Project c.q. voor bepaalde tijd, om werkzaamheden te verrichten tegen vooraf overeengekomen voorwaarden.

1.9 Diensten: de dienstverlening van Teqoia gericht op de Detachering van Specialisten en daarmee samenhangende dienstverlening.

1.10 Kandidaten: iedere natuurlijke persoon die door Teqoia aan de Opdrachtgever is geïntroduceerd, dan wel met wie de Opdrachtgever via Teqoia in contact is gekomen met de bedoeling om of een arbeidsverhouding met de kandidaat aan te gaan of om deze ter beschikking te laten stellen aan de Opdrachtgever. Van een dergelijke introductie is sprake wanneer Teqoia aan Opdrachtgever het curriculum vitae van een Specialist heeft toegezonden dan wel een Specialist via Teqoia een intakegesprek met Opdrachtgever heeft gevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde Overeenkomsten en Offertes van Teqoia, voor zover één en ander betrekking heeft op het door Teqoia laten verrichten van werkzaamheden door Specialisten danwel het verlenen van Diensten ten behoeve van Opdrachtgevers.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies van algemene voorwaarden van de in artikel 1.2 genoemde vennootschappen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op Werving & Selectie opdrachten die Teqoia voor Opdrachtgever uitvoert.

2.4 Tenzij tussen Teqoia en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke Offerte of Overeenkomst die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.5 Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraken zijn gemaakt. Voor iedere nieuwe of opvolgende Overeenkomst dient afwijking van deze Algemene Voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

2.6 Eventuele (algemene) (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Teqoia uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.7 Indien één of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst onverminderd van toepassing.

Artikel 3. Offerte en Overeenkomst

3.1 Opdrachtgever verstrekt aan Teqoia nauwgezet inlichtingen aangaande de inhoud, beroepskwalificaties, arbeidstijden, arbeidsduur, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de door de Specialist te vervullen projectwerkzaamheden, alsmede aangaande de looptijd van het Project. Op basis van deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen selecteert Teqoia de voor het Project in aanmerking komende Specialisten.

3.2 Teqoia introduceert naar beste kunnen één of meer Kandidaten bij Opdrachtgever die de projectwerkzaamheden bij Opdrachtgever kunnen verrichten. Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld de geïntroduceerde Kandidaten desgewenst te interviewen.

3.3 Indien een introductie niet tot een daadwerkelijke Overeenkomst leidt, is het Opdrachtgever niet toegestaan om de betreffende Kandida(a)t(en) binnen twaalf maanden nadat hij is /zij zijn voorgesteld, zonder schriftelijke toestemming van Teqoia in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, bij haar werkzaam te laten zijn ongeacht de soort arbeidsverhouding. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever aan Teqoia een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,- per overtreding, en een direct opeisbare boete van € 1.500,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Teqoia in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.

3.4 Een Offerte bindt Teqoia niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.

3.5 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever van een Offerte of indien door Teqoia feitelijk uitvoering aan een Offerte wordt gegeven. Indien Teqoia op verzoek van Opdrachtgever enige Dienst levert voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtgever Teqoia daarvoor betalen conform de in de Offerte aangeboden tarieven.

3.6 Middels een opdrachtbevestiging bevestigt Teqoia dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Tenzij Opdrachtgever binnen vijf dagen na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar ingediend heeft, wordt de opdrachtbevestiging geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.7 Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Teqoia zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 Werktijden en werkplaats

4.1.1 De normale arbeidstijd voor een Specialist is 8 uur per dag en 5 dagen per week.

4.1.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de bij Opdrachtgever of in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week, of boven de bij rooster vastgestelde uren.

4.1.3 Opdrachtgever verplicht zich de door Teqoia ingezette Specialist toegang te verlenen tot de plaats waar de projectwerkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst zullen worden verricht, alsmede hem in staat te stellen de projectwerkzaamheden onder de bij Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

4.1.4 Opdrachtgever mag een Specialist geen werkzaamheden laten verrichten buiten Nederland zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teqoia. Ter verkrijging van deze toestemming dient Opdrachtgever Teqoia in kennis te stellen van het land en plaats waar de projectwerkzaamheden zullen worden verricht alsmede van de (geschatte) duur van de projectwerkzaamheden. Een eenmaal verleende schriftelijke toestemming kan te allen tijde door Teqoia worden ingetrokken. Opdrachtgever dient de Specialist onmiddellijk naar Nederland te laten terugkeren zodra Teqoia haar eenmaal gegeven toestemming intrekt.

4.1.5 Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teqoia niet toegestaan een Specialist werkzaamheden te laten verrichten voor derden. In dit verband wordt onder "derde" mede verstaan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep en/of concern is verbonden.

4.1.6 Specialisten zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever opnemen.

4.2 Arbeidsomstandigheden

4.2.1 Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. Opdrachtgever is jegens de Specialist en Teqoia verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

4.2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Specialist volledig en voor aanvang van de projectwerkzaamheden geïnstrueerd wordt over de gangbare veiligheidsregels op de werkplek(ken) van Opdrachtgever en eventuele risico's verbonden aan de werkplek(ken) of het uit te voeren werk, alsmede ook de algemene risico's. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever er op toe te zien en zich ervan te vergewissen dat de Specialist, in de periode dat hij projectwerkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, zich houdt aan de regelgeving en voorschriften zoals deze bij Opdrachtgever gelden.

4.2.3 Indien de Specialist een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Teqoia zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. Teqoia behoudt zich het recht voor om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

4.2.4 Opdrachtgever zal de Specialist en Teqoia vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Specialist in het kader van de uitoefening van de projectwerkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Teqoia daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.

4.2.5 Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

4.2.6 Opdrachtgever zal aan de Specialist de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen projectwerkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

4.2.7 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel 4.2. Op verzoek van Teqoia verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

4.3 Vervanging van een Specialist

4.3.1 Indien een Specialist tijdelijk, naar verwachting voor een periode korter dan acht weken, de overeengekomen projectwerkzaamheden niet kan verrichten vanwege arbeidsongeschiktheid, vakantie of anderszins, is Teqoia niet gehouden voor vervanging van deze medewerker zorg te dragen.

4.3.2 In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, (naar verwachting) langer dan acht weken treden Teqoia en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg over de noodzaak c.q. mogelijkheid van vervanging van de Specialist. Opdrachtgever zal Teqoia de kans bieden adequate vervanging te regelen, alvorens bij een derde partij naar vervanging te zoeken.

4.3.3 Teqoia is bij arbeidsongeschiktheid van een Specialist nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

4.3.4 Indien een Specialist in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke (huis)regels heeft gehandeld, zal direct overleg plaatsvinden met Teqoia zodat deze, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, adequate maatregelen kan nemen zoals berispen, het geven van een waarschuwing, vervanging of zelfs ontslag.

4.3.5 Specialisten die gedurende de duur van het Project aantoonbare hogere kwalificaties hebben gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kunnen door Teqoia in overleg met Opdrachtgever worden vervangen. Indien Opdrachtgever daartegen bezwaar heeft, is Teqoia gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat Teqoia normaliter voor dat hogere niveau hanteert.

4.4 Administratie van de werkzaamheden

4.4.1 Voor de voortgang van de (project)werkzaamheden die in het kader van de Overeenkomst dienen te worden verricht, houdt de Specialist een weekstaat van de gewerkte uren bij. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en vrije dagen juist en duidelijk is ingevuld en dat de weekstaat door Opdrachtgever voor akkoord wordt ondertekend.

4.4.2 Door ondertekening van de weekstaat verklaart Opdrachtgever zich eveneens akkoord met de inhoud en kwaliteit van de uitgevoerde project werkzaamheden in de betreffende week.

4.4.3 Opdrachtgever staat in voor (teken)bevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de weekstaten. Bij verschil tussen een bij Teqoia ingeleverde weekstaat en het door Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij Teqoia ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.

Artikel 5. Vergoeding en facturering

5.1 Tarieven

5.1.1 Teqoia en Opdrachtgever komen een tarief per door de Specialist voor Opdrachtgever gewerkt uur overeen.

5.1.2 Opdrachtgever verstrekt Teqoia alle relevante informatie over van toepassing zijnde cao's, functieprofielen en beloningsstructuren, zodat het overeengekomen tarief zodanig kan worden vastgesteld dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving, waaronder de inlenersbeloning. Indien blijkt dat Opdrachtgever geen, onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt en om die reden een verkeerd tarief is gehanteerd, zullen alle daarmee verband houdende kosten zoals maar niet beperkt tot een nieuwe tariefstelling, loonsuppleties, nabetalingen, (salaris)administratiekosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.

5.1.3 Voor de tariefstelling bij overwerk volgt Teqoia de bij Opdrachtgever gehanteerde overwerkpercentages. Indien Opdrachtgever geen eigen, vaste overwerkpercentages hanteert, gelden de volgende percentages:

  • Eerste twee overuren ma t/m vr: 125%
  • Na twee overuren ma t/m vr: 150%
  • Zaterdaguren: 150%
  • Zon- en erkende feestdagen: 200%

5.1.4 Reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen bedragen € 0,28 per kilometer. Indien de reistijd voor een enkele reis onder normale omstandigheden langer is dan één uur, geldt de extra reistijd als werktijd.

5.1.5 Onkosten die naar alle redelijkheid gemaakt worden om de (project)werkzaamheden uit te voeren, kunnen worden gedeclareerd bij Opdrachtgever. Opdrachtgever kan hiervoor voorafgaande toestemming eisen.

5.1.6 Indien Opdrachtgever van de Specialist verlangt dat hij een opleiding volgt, zullen de kosten van opleiding voor rekening komen van Opdrachtgever. Uren besteed aan bedoelde opleiding worden beschouwd als regulier gewerkte uren voor Opdrachtgever.

5.2 Wijziging van tarieven

5.2.1 Teqoia is gerechtigd de tarieven en/of (kosten)vergoedingen jaarlijks op 1 januari te verhogen conform de CBS prijsindex cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de "zakelijke dienstverlening", onverminderd het bepaalde in artikel

5.2.2 Teqoia is te allen tijde gerechtigd om, zonder expliciete en voorafgaande instemming van Opdrachtgever tussentijds, één of meerdere kostenverhogingen, geheel, evenredig en zelfs met terugwerkende kracht door te voeren in het uurtarief en/of (kosten)vergoedingen indien de (verwachte) stijging van de kosten het gevolg is van:

  • (een wijziging van) de cao, de voor de Specialist geldende arbeidsvoorwaarden, lonen en /of inlenersbeloning,
  • (een wijziging van) de wet- en regelgeving, waaronder begrepen (de uitvoering van) arbeidsrechtelijke, sociale en/of fiscale wet- en regelgeving of enig (algemeen) verbindend voorschrift;
  • door Teqoia te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen op het gebied van scholing, (ziekte)verzuim, inactiviteit, ontslag en dergelijke.

5.2.3 Iedere wijziging van het tarief zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.

5.3 Facturering

5.3.1 Facturering geschiedt wekelijks op basis van (na)calculatie van het aantal gewerkte c.q. daadwerkelijk bestede uren plus gemaakte reiskosten en onkosten.

5.3.2 Teqoia zal facturen specificeren naar aard van de uren en de kosten en refereren aan het Project waarvoor en de periode waarover de factuur is opgemaakt, alsmede op welke Specialist(en) de factuur betrekking heeft.

5.3.3 Indien Opdrachtgever tekortschiet in tijdige, juiste en volledige aanlevering van het goedgekeurde aantal gewerkte uren, is Teqoia gerechtigd op een door haar te bepalen wijze de facturen te berekenen waarbij zij zich zal laten leiden door wat gegeven de omstandigheden van het geval redelijk is.

5.3.4 Reclames betreffende enige factuur moeten binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Teqoia zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

5.4 Betaling

5.4.1 Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.

5.4.2 Opdrachtgever zal bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn per direct in verzuim zijn, zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst vereist is.

5.4.3 Uitsluitend betalingen aan Teqoia zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Teqoia tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen rechtstreeks aan Specialisten of het verstrekken van voorschotten aan Specialisten zijn niet toegestaan en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

5.4.4 Indien een factuur van Teqoia niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is Opdrachtgever na verstrijken van deze termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 3% per kalendermaand of, indien deze hoger is, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Teqoia de werkelijke  buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden voor zover zij dit bedrag te boven mochten gaan.

5.4.5 Teqoia behoudt zich het recht voor de Specialist terug te trekken in het geval Opdrachtgever, ook na daartoe gesommeerd te zijn, in gebreke blijft de desbetreffende factu(u)r(en) van Teqoia te betalen.

5.4.6 Teqoia is steeds gerechtigd, alvorens Specialisten ter beschikking te stellen of een reeds aangevangen dienstverlening te continueren, voldoende zekerheid te verlangen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de gevraagde zekerheid niet of op onvoldoende wijze, zulks geheel naar het oordeel van Teqoia, verstrekt, heeft Teqoia het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Facturen voor prestaties die geleverd zijn voor de ontbinding, blijven onverminderd door Opdrachtgever verschuldigd aan Teqoia en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 6. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi)

6.1 De rechtspersonen genoemd in artikel 1.2 zijn conform het bepaalde in artikel 7a van de Wet Waadi geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

6.2 Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de artikelen 8 (gelijke behandeling), 8a (toegang tot bedrijfsvoorzieningen of diensten in de inlenende onderneming), 8b (vacaturemelding) en 10 (verbod ter beschikking stellen bij arbeidsconflict) van de Wet Waadi en erop toe te zien dat deze artikelen onverkort en correct worden nageleefd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Teqoia is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Overeenkomst naar behoren uit te (laten) voeren. Indien en voor zover Teqoia deze verplichting niet nakomt, is Teqoia, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij Teqoia en daarbij  antoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Teqoia.

7.2 Teqoia is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste keuze van een Specialist, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de door de Specialist te verrichten projectwerkzaamheden een schriftelijke klacht terzake bij Teqoia indient en daarbij aantoont dat de onjuiste keuze het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Teqoia.

7.3 Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Teqoia tot vergoeding van schade vanm Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat Teqoia in de vier weken onmiddellijk voorafgaand aan het schadegeval aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, zulks tot een maximum van € 10.000,- per schadegeval. Dit maximum komt te vervallen indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Teqoia. Aansprakelijkheid van Teqoia voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

7.4 Teqoia schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade: a. indien de contacten tussen Opdrachtgever en Teqoia voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Specialist projectwerkzaamheden te laten verrichten, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke aanvang van de door een Specialist te verrichten projectwerkzaamheden;

b. dertig dagen nadat de door de Specialist uitgevoerde projectwerkzaamheden zijn voltooid;

c. indien Teqoia, om welke reden dan ook, een Specialist niet of niet langer conform de Overeenkomst projectwerkzaamheden bij Opdrachtgever kan laten verrichten;

d. indien de schade is ontstaan als gevolg van verkeerde of onvoldoende informatie van de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakelde derden.

7.5 Teqoia is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Specialisten toebrengen aan Opdrachtgever of aan derden.

7.6 Teqoia is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Specialisten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.

Artikel 8. Beëindiging van de Overeenkomst

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Teqoia aangegaan voor de duur van een Project c.q. voor bepaalde tijd. De Overeenkomst wordt geacht te zijn voltooid indien Opdrachtgever schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Teqoia van de beëindiging van het Project.

8.2 Indien Opdrachtgever de Specialist niet langer wenst in te zetten voor de overeengekomen projectwerkzaamheden, kan Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. Teqoia is gerechtigd gedurende deze opzegtermijn de uren te factureren die de Specialist onder normale omstandigheden gewerkt zou (kunnen) hebben tegen het overeengekomen tarief, zelfs als Opdrachtgever de Specialist niet meer inzet voor projectwerkzaamheden.

8.3 Indien Opdrachtgever c.q. Teqoia in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Teqoia c.q. Opdrachtgever - buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald - gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat Opdrachtgever c.q. Teqoia schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

8.4 Voorts is Teqoia gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a. Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

b. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd;

d. Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;

e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

8.5 Bedragen voor prestaties die Teqoia aan Opdrachtgever heeft geleverd vóór de ontbinding, blijven onverminderd verschuldigd door Opdrachtgever en worden bij ontbinding direct opeisbaar.

8.6 Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Teqoia eindigt, zonder dat Teqoia tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, van rechtswege op het tijdstip dat Teqoia een door haar ingezette Specialist niet meer ter beschikking kan stellen aan Opdrachtgever doordat de (arbeids)overeenkomst tussen Teqoia en de Specialist is beëindigd. In voorkomend geval zal Teqoia Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een (arbeids)overeenkomst die opgezegd is. Het einde van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Teqoia treedt niet in indien Teqoia een gelijkwaardige Specialist voor deze werkzaamheden kan leveren.

Artikel 9. Het aangaan van een arbeidsverhouding met Specialisten door Opdrachtgever

9.1 Overname van Specialisten door Opdrachtgever is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teqoia.

9.2 Indien Opdrachtgever tijdens de duur van de Overeenkomst, dan wel binnen twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst, hetzij rechtstreeks hetzij middels één van zijn werkmaatschappijen c.q. dochterondernemingen c.q. met hem gelieerde ondernemingen c.q. (een) door Opdrachtgever ingeschakelde derde(n) met de betrokken Specialist een arbeidsverhouding (waaronder maar niet uitputtend een overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst) aangaat, verbeurt Opdrachtgever aan Teqoia een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding en een direct opeisbare boete van € 1.500,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Teqoia in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht van Teqoia zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de toestand van overmacht voortduurt. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht zijn ontstaan. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Teqoia onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst door Teqoia blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

10.2 Zodra zich bij Teqoia een toestand van overmacht voordoet zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.

10.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

10.4 Als de overmacht drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door hem aan Teqoia verschuldigde bedragen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan Teqoia te betalen.

10.5 Teqoia is tijdens de toestand van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst zoals in lid 4 van dit artikel wordt bedoeld.

Artikel 11. Overig

11.1 Indien enig in deze Algemene Voorwaarden voorkomend begrip en/of bepaling conflicteert met enig in de Overeenkomst voorkomend begrip en/of bepaling, prevaleert de (tekst van de) Overeenkomst.

11.2 Teqoia is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Teqoia zal gewijzigde Algemene Voorwaarden in voorkomend geval tijdig ter beschikking stellen van Opdrachtgever(s).

11.3 Op alle door Teqoia gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.