Privacyverklaring Humares B.V.

Via de website https://teqoia.com van Teqoia, onderdeel van Humares B.V. (hierna: "Humares"), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Humares acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. De gegevensbestanden van de bedrijven die handelen onder de naam Teqoia zijn is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Nova Engineering onder nummer m1625571; Primat onder nummer m1625556; Isoper onder nummer m1625544.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 september 2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij heet gebruik van onze diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u zich bijvoorbeeld via onze website inschrijven middels een sollicitatieformulier. Bij dit proces zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om te kunnen bepalen welke vacatures het beste bij u passen. Daarnaast kunt u ook direct op een bepaalde vacature solliciteren. Verder kunt u via de site een inloggen op uw persoonlijke pagina. Met een account heeft u de mogelijkheid om persoonlijke documenten terug te vinden. Tevens worden er persoonsgegevens verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure. Ook voor en na het tekenen van de overeenkomst vragen wij gegevens van onze medewerkers. Voor oud-medewerkers hebben wij eveneens de verplichting om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult op het sollicitatieformulier en afhankelijk van of u een werkzoekende, werknemer of oud-werknemer bent):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • Nationaliteit
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Salarisadministratie
 • Loonbelastingverklaringen
 • Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
 • Polisnummer zorgverzekeraar
 • Curriculum Vitae
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaringsgegevens
 • Gegevens van referenten
 • Gegevens van en over contactmomenten
 • Gebruikersnaam en wachtwoord

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;
 • het namens u bemiddelen naar werk en u werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten;
 • het zoeken van de juiste personen bij de openstaande vacatures door te controleren op geschiktheid voor een bepaalde functie;
 • het beheer van onze relatie met u, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het loonbetalingsproces, waaronder het opstellen en versturen van loonstroken en betalingen;
 • Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

Bewaartermijnen

Humares bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan de opdrachtgever, indien u werkzaamheden voor deze opdrachtgever gaat verrichten. Daarnaast worden de gegevens van alle werkmaatschappijen van Humares samengevoegd met als doel zo efficiënt mogelijk de openstaande vacatures in te vullen met onze aangemelde specialisten. Indien u niet opgenomen wilt worden in deze samengevoegde database, kunt u een verzoek tot verwijdering sturen naar het contactadres vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via één van de mailadressen op onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@teqoia.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 040-245 01 06.